Aktualności

17 czerwca 2022

#BSP_Stanowisko_RFNBO & CFR

Stanowiska BSP do Rozporządzeń Delegowanych KE w sprawie odnawialnego wodoru i paliw pochodzących z recyklingu

Komisja Europejska na mocy Dyrektywy o odnawialnych źródła energii 2018/2001 opublikowała dwa rozporządzenia delegowane dotyczące  produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) oraz paliw węglowych pochodzących z recyklingu. Pierwszy z nich ustanawia unijną metodykę określającą szczegółowe zasady produkcji RFNBO, która ma zapewnić, że energia elektryczna wykorzystywana do produkcji ww. paliwa jest pochodzenia odnawialnego.  Zasady, do których odnosi się Rozporządzenie dotyczy m.in. korelacji czasowej i geograficznej.

Drugie rozporządzenie delegowane porusza kwestie dotyczące metodyki obliczania emisji w całym cyklu życia RFNBO i RCF, aby osiągnąć próg redukcji emisji gazów cieplarnianych określony w Dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu paliw węglowych pochodzących z recyklingu wynosić ma co najmniej 70 %.

Konsultacje w sprawie obu rozporządzeń trwały do 17 kwietnia 2022 r. Business and Science czynnie uczestniczyło w tym procesie.

1. Rozporządzenie delegowane ustanawiające unijną metodykę określającą szczegółowe zasady produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego

Konsultacje Komisji Europejskiej: Production of renewable transport fuels – share of renewable electricity (requirements) (europa.eu)
Stanowisko BSP: Feedback from: Business and Science Poland (europa.eu)

2. Rozporządzenie delegowane ustanawiające minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z paliw węglowych pochodzących z recyklingu oraz poprzez określenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego oraz z pochodzących z recyklingu paliw węglowych

Konsultacje Komisji Europejskiej: Renewable energy – method for assessing greenhouse gas emission savings for certain fuels (europa.eu)
Stanowisko BSP: Feedback from: Business and Science Poland (europa.eu)

Powrót